ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Επιχείρησή μας εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας όλων των δεδομένων του Χρήστη. Η Επιχείρηση για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιεί και διαρκώς αναβαθμίζει τα συστήματα, που απαιτούνται για την ασφαλή και προσήκουσα λειτουργία του καταστήματος και διαρκώς ελέγχει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας. Ενδεικτικά χρησιμοποιεί σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, προστασίας, προστασίας κατά των ιών, προστασίας κατά των κακόβουλων ενεργειών κ.τ.λ.

Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή αλλιώς Προσωπικά Δεδομένα (εφεξής “Δεδομένα”) υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς, αποκλειστικά στον βαθμό που είναι απαραίτητο, με σκοπό την παροχή ενός λειτουργικού και φιλικού προς τον χρήστη ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται σε αυτόν.

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 Αριθ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ήτοι τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής “ΓΚΠΔ”), ως “Επεξεργασία” νοείται κάθε διαδικασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή που σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα. Μεταξύ των διαδικασιών συγκαταλέγονται η συγκέντρωση, η καταγραφή, η οργάνωση, η ταξινόμηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η αλλαγή προσωπικών δεδομένων, η ανάγνωση, η ερώτηση περί αυτών, η χρήση, η κοινοποίηση μέσω αποστολής, η δημοσιοποίηση ή άλλη μορφή μεταβίβασης των δεδομένων, καθώς και η σύγκριση ή ο συσχετισμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή αυτών.

Ειδικότερα, με την ακόλουθη δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων θα ενημερωθείτε για το είδος, το πεδίο εφαρμογής, τον σκοπό, τη διάρκεια και τη νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, στον βαθμό που εμείς καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας μεμονωμένα ή μαζί με άλλους. Επιπλέον, θα σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία τρίτων, τα οποία χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς βελτιστοποίησης αλλά και βελτίωσης χρήσης του ιστότοπού μας, η επεξεργασία δε των στοιχείων αυτών από τρίτα μέρη γίνεται με δική τους ευθύνη.

 

ΙΔικαιώματα των χρηστών και των υποκειμένων των δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται πιο λεπτομερώς παρακάτω, οι χρήστες και τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα:

  • Να επιβεβαιώσουν εάν τα δεδομένα που τους αφορούν θα υποβληθούν σε επεξεργασία και να ενημερωθούν καταλλήλως, να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τα αντίγραφα αυτών (βλ. επίσης Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ).
  • Να προβούν στη διόρθωση ή συμπλήρωση λανθασμένων ή ελλιπών δεδομένων (βλ. επίσης Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ).
  • Να προβούν στην άμεση διαγραφή των δεδομένων που τους αφορούν (βλ. επίσης Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ) ή, εναλλακτικά, εάν η περαιτέρω επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα με το άρθρο 17, Παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, να αιτήσουν περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ·
  • Να λάβουν τυχόν δεδομένα που τους αφορούν και τα οποία παρέχονται από αυτούς και να τα μεταβιβάσουν σε άλλους παρόχους /υπευθύνους (βλ. επίσης Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).
  • να υποβάλουν καταγγελία στην εποπτική αρχή εάν κρίνουν ότι η επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων από τον πάροχο παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (βλέπε επίσης Άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).

Επιπλέον, ο πάροχος υποχρεούται να ειδοποιεί όλους τους παραλήπτες των κοινοποιημένων δεδομένων σε περίπτωση διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας τους, η οποία λαμβάνει χώρα βάσει των Άρθρων 16, 17, Παράγραφος 1, 18 του ΓΚΠΔ. Εντούτοις, αυτή η υποχρέωση δεν υφίσταται εάν αυτή η γνωστοποίηση είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ανεξαρτήτως αυτού, ο χρήστης δικαιούται να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους παραλήπτες.

Βάσει του Άρθρου 21 του ΓΚΠΔ, οι χρήστες και τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να αντιταχθούν σε μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν, αν αυτή πραγματοποιείται μέσω του παρόχου βάσει του Άρθρου 6, Παράγραφος 1, Στοιχ. F) του ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την άμεση διαφήμιση.

III. Πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση του ιστότοπού μας θα διαγραφούν και η πρόσβαση σε αυτά θα αποκλειστεί, μόλις ο λόγος διατήρησής τους δεν υφίσταται πλέον. Η διαγραφή δεν αντιτίθεται σε κάποια νομική υποχρέωση διατήρησης και ως εκ τούτου, καμία άλλη πληροφορία για τις μεμονωμένες μεθόδους επεξεργασίας δεν παρέχεται παρακάτω.

Δεδομένα διακομιστή

Για τεχνικούς λόγους, και πιο συγκεκριμένα για τη διασφάλιση ενός σίγουρου και σταθερού ιστοτόπου, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε μεταβιβάζει δεδομένα σε εμάς ή στον διαδικτυακό μας πάροχο. Μέσω των λεγόμενων αυτών αρχείων καταγραφής διακομιστή συλλέγονται πληροφορίες αναφορικά με τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τον ιστότοπο που σας ανακατεύθυνε στον ιστότοπό μας (διεύθυνση URL παραπομπής), τον ιστότοπο τον οποίο επισκέπτεστε, την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, και τη διεύθυνση IP σύνδεσης μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η χρήση του ιστότοπού μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται προσωρινά, χωρίς να αποθηκεύονται άλλα προσωπικά δεδομένα. Νομική βάση για αυτήν την αποθήκευση είναι το Άρθρο 6, Παράγραφος 1, Στοιχ. F) του ΓΚΠΔ. Το νόμιμο συμφέρον μας έγκειται στη βελτίωση, τη σταθερότητα, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του ιστότοπού μας.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν ξανά το αργότερο μετά από επτά ημέρες, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω αποθήκευσή τους ως αποδεικτικά στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, τα δεδομένα θα εξαιρούνται από τη διαγραφή εν όλω ή εν μέρει έως ότου τελικά επιλυθεί το συμβάν.